Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

žijeme v turbulentnom období, ktoré všeobecné lekárstvo na Slovensku nezažilo posledné štyri desaťročia. Snaha o prinavrátenie jeho pôvodného poslania a naše úsilie o opätovné získanie vysokej reputácie odboru prináša historické pozitívne výsledky a dvíha naše sebavedomie. Vzhľadom na vývoj, ktorým si náš odbor prešiel v poslednom období, silnie túžba všeobecných lekárov po zjednotení a kolektívnej kreatívnej práci. Výsledkom tohto úsilia je existencia Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, v ktorej sa spojili mienkotvorní všeobecní lekári z praxe v záujme spoločnej práce a boja za zlepšenie postavenia slovenského všeobecného lekárstva.

Predkladáme Vám, našim kolegom, spoločné programové vyhlásenie všeobecných lekárov a pevne veríme, že sa k nám pripojíte a spoločne ho uskutočníme.

1) Lídri odboru sa spojili s cieľom zjednotiť všeobecných lekárov a spoločne vybudovať spoločnú, mienkotvornú, rešpektovanú, odborne aj personálne silnú organizáciu – Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS).

2) SVLS je modernou a akčnou organizáciou, ktorej poslaním je presadzovanie záujmov všeobecných lekárov doma aj v zahraničí a ich dôstojné reprezentovanie. Hlavným cieľom SVLS je rozvoj, podpora a ochrana odboru všeobecné lekárstvo.

3) SVLS presadzuje zásady vysokej profesionality, odbornosti, korektnosti a vyvážených partnerských vzťahov pri spolupráci so zdravotnými poisťovňami, s ostatnými odbornými spoločnosťami, stavovskými a zamestnávateľskými organizáciami, štátnymi orgánmi a samosprávami.

4) SVLS iniciuje a predkladá návrhy na legislatívne a procesné zmeny, ktoré sú prostriedkom na stabilizáciu všeobecného lekárstva a rozvoj jeho kompetencií.

5) SVLS presadzuje spravodlivé a transparentné financovanie práce všeobecných lekárov s bonifikáciou komplexnej starostlivosti o pacientov a výkonov nad rámec kapitácie.

6) SVLS aktívne a iniciatívne spolupracuje pri príprave štandardných diagnostických a terapeutických postupov.

7) SVLS uskutočňuje kontinuálne vzdelávanie vo všeobecnom lekárstve prostredníctvom kongresov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít. Spolupracuje s lekárskymi fakultami pri edukácii v odbore všeobecné lekárstvo.

8) SVLS sa podieľa na vzdelávaní rezidentov a príprave školiteľov v odbore všeobecné lekárstvo.

9) SVLS buduje rovnocenné vzťahy s organizáciami všeobecných lekárov v zahraničí. SVLS sa aktívne podieľa na práci medzinárodných organizácií združujúcich všeobecných lekárov – WONCA, EURACT, EUROPREV, EURIPA a podobne.

10) SVLS vytvára priaznivé prostredie na zvýšenie a udržanie vážnosti všeobecného lekárstva v odbornej aj laickej verejnosti.

 

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA


ČASŤ PRVÁ

NÁZOV, SÍDLO A ZALOŽENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Článok I.

Základné ustanovenia

 

 1. Názov občianskeho združenia je SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA. V skrátenej verzii: SVLS. Anglický názov znie: Society of General Practitioners of Slovakia (SGPS).
 2. Sídlo občianskeho združenia Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska: Líščie údolie 57, 842 3l Bratislava.
 3. Občianske združenie SVLS je právnickou osobou a je založené na čas neurčitý.
 4. Pracovným jazykom združenia je slovenský a anglický jazyk.

 

ČASŤ DRUHÁ

CIEĽ A NÁPLŇ ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Článok II.

Cieľ činnosti

 

 1. SVLS je samostatnou, dobrovoľnou, neziskovou a politicky nezávislou odbornou spoločnosťou všeobecných lekárov, ktorej cieľom je podieľať sa na vzdelávaní všeobecných lekárov a na rozvoji a skvalitnení primárnej zdravotnej starostlivosti (PZS) na Slovensku.
 2. Cieľom je tiež podpora vedy a výskumu zameraného na zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti.
 3. SVLS spolupracuje s inými odbornými spoločnosťami, a to predovšetkým pri organizovaní vedecko-odborných a vzdelávacích podujatí. Spolupracuje tiež s orgánmi štátnej správy, samosprávy a zdravotnými poisťovňami.
 4. SVLS akceptuje odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a podieľa sa na realizovaní jej cieľov pri rozvoji PZS na Slovensku.
 5. Činnosť je zameraná aj na rozširovanie informácií o nových medicínskych diagnostických a liečebných poznatkoch z domova a zo sveta a na podporu ich implementácie do praxe prostredníctvom odborného vzdelávania a výskumu.
 6. Publikovanie odborných materiálov.

 

Článok III.

Náplň činnosti

 

 1. Náplňou činnosti je organizovanie vzdelávania lekárov, šírenie informácií o najnovších medicínskych poznatkoch pre členov aj nečlenov SVLS s cieľom celkového skvalitnenia zdravotnej starostlivosti, s osobitným zameraním na rozvoj PZS.
 2. Podpora publikačných a prednáškových aktivít členov SVLS na Slovensku i v zahraničí.
 3. Aktivity zamerané na zvýšenie úcty k lekárskemu stavu a lekárskemu povolaniu, ako aj k samotným vykonávateľom povolania.
 4. Tvorba a predkladanie písomných a ústnych návrhov, pripomienok a stanovísk k odborným materiálom inštitúcií podieľajúcich sa na riadení, rozvoji a príprave stratégií ďalšieho rozvoja zdravotníctva na Slovensku.
 5. Zabezpečenie poradenstva členom SSVL v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 6. Vytváranie a rozvíjanie partnerských kontaktov a spolupráce s organizáciami lekárov na Slovensku a v zahraničí (WONCA, EURACT, EUROPREV, UEMO, EQUIP, EGPRN a pod.)
 7. Materiálna a finančná pomoc členom SVLS pri účasti na odborných lekárskych podujatiach zameraných na rozvoj PZS doma a v zahraničí. Preferovaní sú členovia s aktívnou účasťou.
 8. Každý člen SVLS má právo podávať návrhy, pripomienky a podnety k činnosti združenia, a to písomnou formou buď Výboru SVLS alebo Dozornej rade SVLS.
 9. Orgán, ktorého sa podnet týka, je povinný sa ním zodpovedne zaoberať, po prešetrení prijať k nemu stanovisko a najneskôr do 3 mesiacov o ňom písomne informovať podávateľa.

 

ČASŤ TRETIA

ČLENSTVO

Článok IV.

Vznik členstva

 

 1. Členstvo v SVLS je dobrovoľné.
 2. Členom SVLS sa môže stať fyzická alebo právnická osoba na základe osobne podpísanej žiadosti, ak Výbor schváli prijatie osoby za člena občianskeho združenia hlasovaním. Registráciu členov vykonáva Sekretariát SVLS.
 3. Členstvo v SVLS je podmienené schválením prihlášky Výborom SVLS a začína dňom pripísania úhrady členského na účet SVLS.
 4. V písomnej žiadosti záujemca o členstvo vyhlási, že súhlasí so stanovami občianskeho združenia a bude podporovať ciele občianskeho združenia a podieľať sa na jeho činnostiach.
 5. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie občianskeho združenia stávajú jeho členmi.

Článok V.

Práva a povinnosti členov

 

Každý člen občianskeho združenia má právo:

 • podieľať sa na činnosti občianskeho združenia,
 • voliť a byť volený do volených funkcií občianskeho združenia, ak s takým zvolením súhlasí,
 • byť informovaný o činnosti a riadení občianskeho združenia, pričom informovanie sa o riadení a činnostiach občianskeho združenia je individuálnou záležitosťou každého člena podľa jeho uváženia,
 • obracať sa na príslušné orgány občianskeho združenia s námetmi či sťažnosťami a žiadať o stanovisko.

Každý člen občianskeho združenia je povinný:

 • dodržiavať stanovy SVLS,
 • aktívne podporovať ciele a realizáciu náplne činnosti SVLS podľa svojich možností a schopností, právnické osoby v rámci dovoleného rozsahu ich činnosti,
 • navrhovať prípravu a uskutočňovanie projektov občianskeho združenia v prípade, keď by projekt mohol byť na prospech pri napĺňaní cieľov a náplne činnosti SVLS,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok občianskeho združenia,
 • platiť členské príspevky v stanovenej výške, v termíne a spôsobom určeným Výborom,
 • nepoškodzovať dobré meno a odbornú povesť spoločnosti.

 

Článok VI.

Zánik členstva

 

Členstvo v SVLS zaniká nasledovným spôsobom:

 • doručením písomného oznámenia člena o ukončení členstva na adresu sídla SVLS,
 • vylúčením člena po závažnom porušení stanov SVLS. Výbor SVLS posúdi stupeň jeho závažnosti a v prípade vylúčenia člena určí deň zániku členstva v zápisnici zo svojho zasadnutia.
 • zánikom právnickej osoby. Právnemu zástupcovi právnickej osoby nevzniká členstvo v občianskom združení.
 • smrťou člena.

 

ČASŤ ŠTVRTÁ

ORGANIZÁCIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Článok VII.

Orgány občianskeho združenia

 

Orgánmi občianskeho združenia sú: Členská schôdza, Výbor, Prezídium, Prezident a Dozorná rada.

 

Článok VIII.

Členská schôdza

 

 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Každý člen má jeden hlas.
 2. Členská schôdza sa schádza najmenej raz za rok. Zvoláva ju Prezident. Pri mimoriadnych situáciách môže Výbor občianskeho združenia zvolať mimoriadnu členskú schôdzu. Mimoriadnu členskú schôdzu je Výbor povinný zvolať aj vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov občianskeho združenia.
 3. Členská schôdza môže prijímať rozhodnutia aj na diaľku – korešpondenčným hlasovaním jej členov. O vykonaní korešpondenčného hlasovania rozhoduje Výbor nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov. Korešpondenčné hlasovanie musí byť transparentné, organizované Výborom a musí spĺňať minimálne tieto požiadavky:
 • predmet rozhodovania Členskej schôdze korešpondenčným hlasovaním schvaľuje Výbor,
 • doporučeným listom Prezidenta SVLS zašle všetkým členom združenia lístok na korešpondenčné hlasovanie, ktorý musí obsahovať najmä znenie navrhovaného rozhodnutia a miesto na vyznačenie prejavu vôle člena hlasovať ZA, PROTI alebo ZDRŽAŤ sa hlasovania, miesto na podpis člena združenia a termín na odoslanie vyplneného hlasovacieho lístka do SVLS, v prípade volieb orgánov združenia aj menný zoznam kandidátov,
 • doba medzi odoslaním lístka na korešpondenčné hlasovanie všetkým členom a termínom na odoslanie vyplneného hlasovacieho lístka do SVLS musí byť aspoň 30 dní,
 • vyhodnotenie výsledkov korešpondenčného hlasovania sa uskutočňuje za prítomnosti všetkých členov Dozornej rady, Prezidenta a nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Výboru. Ktorýkoľvek člen združenia je oprávnený byť prítomný pri vyhodnotení výsledkov korešpondenčného hlasovania.
 • o výsledku korešpondenčného hlasovania sa spíše protokol.
 1. Členská schôdza:
 • schvaľuje stanovy občianskeho združenia, ich zmeny a dodatky,
 • rozhoduje o zániku občianskeho združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
 • schvaľuje plán činnosti občianskeho združenia, výročnú správu a výšku členského príspevku,

– schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení za uplynulé obdobie,

– volí Výbor a Dozornú radu.

 1. Ak tieto stanovy nevyžadujú na prijatie rozhodnutia inú väčšinu, rozhodnutie je prijaté, ak bolo schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených členov združenia. Uvedený princíp platí pre všetky formy rozhodovania Členskej schôdze aj pre korešpondenčné hlasovanie.

 

Článok IX.

Výbor a Prezídium občianskeho združenia

 

1.Výbor je výkonným orgánom občianskeho združenia. Funkčné obdobie Výboru sú štyri roky. Členovia Výboru môžu byť znovuzvolení bez obmedzenia. Minimálny počet členov Výboru vrátane Prezidenta je sedem, maximálny počet vrátane Prezidenta je jedenásť.

 1. Výbor SVLS si volí Prezidenta SVLS, Viceprezidenta SVLS, Vedeckého sekretára SVLS, ktorí spoločne tvoria Prezídium SVLS. V prípade potreby Výbor volí aj ďalších funkcionárov, napr. Predsedov sekcií, zodpovedných za určitý sektor činnosti (vzdelávanie, zahraničie, legislatíva, príprava štandardných diagnostických a terapeutických postupov a pod.).
 2. Prezident zastupuje občianske združenie navonok a koná v jeho mene.
 3. Výbor SVLS sa schádza podľa plánu a potreby, najmenej však štyrikrát do roka a je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Prezidenta.
 4. Výbor pripravuje program Členskej schôdze.
 5. Výbor pripravuje plán činnosti Výboru na nasledujúci kalendárny rok a schvaľuje ho na poslednom zasadnutí Výboru v aktuálnom kalendárnom roku. Odpočet a kontrola činnosti Výboru za predchádzajúci kalendárny rok sa uskutočňuje na prvom zasadaní Výboru v aktuálnom kalendárnom roku.
 6. Prezídium SVLS zodpovedá za hospodárenie občianskeho združenia a za kontrolu vedenia účtovnej evidencie. Prezídium sa schádza okrem zasadania Výboru aj zvlášť, podľa potreby.
 7. Výbor SVLS môže hlasovať aj elektronickou formou.
 8. Výbor SVLS informuje členov o svojej činnosti a záveroch zasadnutí výboru do 30 dní od overenia zápisnice formou elektronickej komunikácie, v odbornej tlači alebo priamym písomným stykom.
 9. Ako pomocné orgány pre zabezpečovanie svojich úloh si Výbor alebo Predsedovia sekcií môžu ustanoviť pracovné skupiny, ktorým určujú pracovnú náplň, počet členov a sú zodpovední za ich činnosť.
 10. Výbor SVLS zriadi Sekretariát SVLS, ktorý zabezpečuje administratívno-technické zázemie občianskeho združenia.

 

Článok X.

Prezident združenia

 1. Prezident združenia je štatutárnym zástupcom občianskeho združenia, reprezentuje združenie a koná navonok v mene združenia.
 2. Prezident poverí svojím zastupovaním vo svojej neprítomnosti Viceprezidenta, prípadne Vedeckého sekretára.
 3. Prezident podpisuje právne dokumenty združenia.
 4. Prezident združenia je viazaný uzneseniami, rozhodnutiami a odporúčaniami Výboru a Členskej schôdze združenia.

 

Článok XI.

Dozorná rada

 

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia a za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi. Jej funkčné obdobie je štvorročné a je volená Členskou schôdzou.
 2. Dozorná rada je trojčlenná. Rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov. Je nezávislá na Výbore a člen Dozornej rady nemôže byť zároveň členom Výboru.
 3. Kontroluje dodržiavania stanov SVLS, práv členov SVLS a minimálne jedenkrát ročne kontroluje hospodárenie združenia.
 4. V prípade zistenia porušenia stanov, porušenia práv členov alebo závažných nedostatkov v hospodárení SVLS má za úlohu navrhovať riešenia Výboru SVLS. Orgán, ktorý rozhoduje o zisteniach a návrhoch Dozornej rady s konečnou platnosťou je Výbor SVLS.
 5. Dozorná rada rozhoduje o opravných prostriedkoch podaných ktorýmkoľvek členom združenia do 30 dní od prijatia rozhodnutia orgánu združenia, ak člen združenia považuje rozhodnutie niektorého z jeho orgánov za nezákonné alebo odporujúce stanovám. O opravnom prostriedku rozhodne dozorná rada do 30 dní od doručenia opravného prostriedku združeniu. Márnym uplynutím lehoty 30 dní sa má za to, že Dozorná rada opravnému prostriedku nevyhovela.

ČASŤ PIATA

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

Článok XII.

Zdroje činnosti

 

Základným zdrojom prostriedkov na financovanie činnosti združenia sú členské príspevky, dotácie, granty, dary od fyzických a právnických osôb, príjmy dosiahnuté pri činnosti združenia a iné príjmy dosiahnuté činnosťou v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

 

Článok XIII.

Použitie zdrojov

 

 1. Majetok a zdroje občianskeho združenia môžu byť použité na dosahovanie cieľov združenia a na úhradu nákladov spojených so zabezpečením vlastnej činnosti združenia.
 2. Finančné prostriedky sú uložené na účte v bankovej inštitúcii a v hotovostnej pokladni.
 3. Všetky hmotné a nehmotné aktíva, ktoré združenie nadobudne, sú jeho majetkom.
 4. Občianske združenie zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia občianskeho združenia neručia ani nezodpovedajú za záväzky združenia.
 5. O použití zdrojov združenia do výšky 300 Euro rozhoduje Prezident, nad 300 do 1000 Euro rozhoduje Prezídium a nad 1000 Euro rozhoduje Výbor združenia. Rozhodnutia potom realizuje Prezident združenia alebo poverený člen Výboru.

 

ČASŤ ŠIESTA

ZMENA STANOV A ZÁNIK ZDRUŽENIA

Článok XIV.

Zmena stanov

 

 1. Návrh na zmenu stanov SVLS môže predložiť člen občianskeho združenia písomnou formou na sekretariát SVLS najmenej 30 dní pred termínom konania riadnej členskej schôdze.
 2. Stanovy môžu byť zmenené len nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených členov.
 3. Zmena cieľu a účelu združenia môže byť uskutočnená len dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov.

 

Článok XV.

Zánik združenia

 

 1. Združenie zaniká:
 • dobrovoľným rozpustením,
 • zlúčením s iným združením,
 • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení združenia.

O dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením rozhoduje Členská schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov. V prípade zániku občianskeho združenia formou dobrovoľného rozpustenia sa vykoná majetkové vysporiadanie primerane podľa ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii spoločnosti a v súlade s cieľmi združenia. Likvidáciu vykoná Prezídium združenia. Náklady na likvidáciu sa uhradia z majetku združenia. Občianske združenie sa môže zlúčiť iba so združením zriadeným na podobný účel, ktorého cieľom nie je dosahovanie zisku. Pri zániku združenia zlúčením s iným združením prechádza jej majetok na právneho nástupcu. O určení právneho nástupcu rozhoduje Členská schôdza združenia.

 

ČASŤ SIEDMA

ĎALŠIE USTANOVENIA

Článok XVI.

Oznámenia

 

1.Oznámenia o činnosti a záležitostiach občianskeho združenia sa členom oznamujú ústnou, písomnou alebo elektronickou formou.
2. Z jednaní Členskej schôdze, Výboru, Prezídia a Dozornej rady sa robia zápisnice, ak sa členovia orgánu nedohodnú inak.

 

Článok XVII.

Logo SSVL

Logo SVLS je prílohou Stanov SVLS. Logo má oválny tvar, farby sú zlatá a tmavomodrá. Text loga je Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska a Society of General Practitioners of Slovakia.

 

 

Článok XVIII.

Nadobúdacie účinnosti

 

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť ich schválením na ustanovujúcej členskej schôdzi.
 2. Občianske združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.